STATUT AUTO MOTO KLUBU WROCŁAWSKIEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Stowarzyszenie „AUTO MOTO KLUB WROCŁAWSKI” jest klubem sportowym o profilu kartingowym, motocyklowym i samochodowym, zwany dalej Klubem.

§2

 • Klub jest społeczną organizacją zrzeszającą automobilistów, motocyklistów i sympatyków motoryzacji działającą na podstawie prawa o Stowarzyszeniach.
 • Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.
 • Działalność Klubu oparta jest na statucie i podejmowanych uchwałach przez Polski Związek Motorowy.

§3

 • Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław a terenem działalności terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 • Klub może powoływać jednostki organizacyjne w kraju podporządkowane władzom Klubu (zgodnie z §50 niniejszego statutu)

§4

Auto Moto Klub Wrocławski posiada osobowość prawną.

§5

Klub może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statutach jeśli nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§6

Klub opiera swoją działalność  na pracy społecznej ogółu swoich członków.

§7

Do prowadzenia działalności, Klub może zatrudniać pracowników w tym członków Klubu i członków Zarządu pełniących obowiązki funkcyjne w Klubie.

§8

Auto Moto Klub Wrocławski używa pieczęci podłużnej o treści z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów:

§9

Klub posiada logo, którym jest kierownica samochodowa z laurami w żółto-czerwono-czarnym kole oraz sygnaturę z napisem „AUTO MOTO KLUB WROCŁAWSKI” pośrodku którego znajduje się symbol kierownicy samochodowej.

Wzór logo i sygnatury znajduje się w załączniku do statutu. Auto Moto Klub Wrocławski jest ich jedynym prawowitym właścicielem.

§10

Klub jest stowarzyszeniem samorządnym, niezależnie kształtującym i realizującym swój program.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§11

Celami działalności Auto Moto Klubu Wrocławskiego są:

 • Inicjacja i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącą poziom kultury motoryzacyjnej ogółu społeczeństwa.
 • Działanie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.
 • Organizacja i popularyzowanie masowych i wyczynowych sportów motorowych w szczególności kartingowego, motocyklowego, samochodowego, speedrowerowego i żużlowego.
 • Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 • Kultywacja historii motoryzacji i sprawowanie opieki nad jej zabytkami.
 • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji sympatyków motoryzacji.
 • Integracja środowiska sympatyków motoryzacji i sportów motorowych.
 • Szerokie rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działalności.
 • Ochrona praw i interesów sympatyków motoryzacji i sportów motorowych.
 • Prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych.

§12

Powyższe cele, Klub realizuje poprzez:

 • Organizacja imprez towarzyskich i zawodów w sporcie kartingowym, motocyklowym, speedrowerowym, samochodowym i żużlowym a także przedsięwzięć charytatywnych.
 • Organizacja zlotów i spotkań sympatyków motoryzacji i innych imprez w zakresie turystyki motoryzacyjnej.
 • Propagowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i specjalnej, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz sportowymi w organizacji akcji, imprez i zawodów mających na celu podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa jazdy.
 • Prowadzenie szkoleń motorowych i różnorodne działania w zakresie doskonalenia techniki jazdy, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i szerzenia większej kultury i wiedzy motoryzacyjnej.
 • Prowadzenie podstawowych szkoleń i udoskonalających w zakresie kierowania pojazdami dla osób sprawnych i niepełnosprawnych.
 • Stanowcze przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i działania na rzecz ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Organizacja imprez kulturalnych i życia klubowego.
 • Wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji powierzonych lub zleconych przed odpowiednie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne i gospodarcze a w szczególności Polski Związek Motorowy.
 • Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności Klubu.
 • Udział wszystkich członków Klubu w zawodach sportowych, imprezach tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz turystyczno-motorowych w kraju i za granicą.
 • Tworzenie infrastruktury technicznej w celu realizacji rozwoju sportów motorowych, turystyki i działalności z zakresu podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Budowa, eksploatacja obiektów sportowych i urządzeń służących do sprawnej organizacji imprez sportowych, turystyczno-motorowych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia w zakresie wiedzy motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Organizacja imprez dla użytkowników pojazdów mechanicznych stwarzających do wymiany doświadczeń, części zamiennych z akcesoriami a także samych pojazdów przy preferowaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie sportu i motoryzacji.
 • Produkcja i rozpowszechnianie materiałów propagandowych, promocyjnych, reklamowych i innych związanych z motoryzacją. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§13

Dla uzyskania środków finansowych na realizację celów statutowych, Klub może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub przez udział w innych podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§14

 • Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. a) Zwyczajnych
 2. b) Honorowych
 3. c) Wspierających
 • Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i który nie jest pozbawiony praw publicznych wykazujący zainteresowanie realizacji celów statutowych Klubu po spełnieniu wymogów określonych statutem.
 • Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i również nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

§15

W działalności na rzecz Klubu może uczestniczyć młodzież poniżej 18 lat za pisemną zgodą prawnych opiekunów.

§16

 • Przyjęcia na poczet członków zwyczajnych Automobilklubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że kandydat złożył pisemną deklarację przystąpienia wraz z klauzulą RODO, opłacił składkę członkowska wraz z wpisowym oraz zobowiązał się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów i uchwał podjętych przez Zarząd Klubu.
 • Zarząd może odmówić przyjęcia na poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych lub innych przyczyn określonych każdorazowo przez Zarząd Klubu.
 • Dowodem członkostwa w Klubie jest plastikowa legitymacja wydawana przez Polski Związek Motorowy a także zaświadczenie przynależności wystawione przez biuro Klubu.

§17

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • Czynnego i biernego wyboru do władz Klubu oraz przynależności do Klubu w roku za który opłacił ustaloną składkę członkowską.
 • Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu.
 • Aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu w wybranych przez siebie dziedzinach.
 • Uczestniczenia w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub na zasadach ustalonych w danym regulaminie.
 • Uczestniczenia w imprezach i zawodach ogólnopolskich jednocześnie reprezentując barwy Klubu.
 • Korzystania zgodnie z obowiązującymi uchwałami i regulaminami ze szkoleń sportowych i technicznych, obiektów, sprzętu i urządzeń klubowych, pomocy organizacyjnej i finansowej na zasadach określonych przez Zarząd.
 • Korzystania z świadczeń i ulg przysługującym członkom Klubu określonych przez Zarząd w odrębnie wydanych przez Zarządu regulaminach i podjętych uchwałach.
 • Swobodne lokowanie barw i symboli Klubowych

§18

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • Przestrzegać postanowienia statutu, brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Klubu oraz akceptować wewnętrzne regulaminy i podejmowane uchwały przez Zarząd Klubu.
 • Regularnie opłacać składki członkowskie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 • Podnosić poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji w ramach dbania o dobre imię Klubu.
 • Dawać przykład właściwej postawy moralnej, dbać do dobre imię Klubu i godnie strzec godności członka Auto Moto Klubu Wrocławskiego.
 • Chronić maksymalnie w ramach swoich możliwości majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego.

§19

Członek honorowy ma prawo:

 • Brać udział w walnych zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
 • Wyrażania opinii na piśmie w charakterze doradczym na prośbę Zarządu Klubu.
 • Korzystać z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§20

 • Członkiem wspierającym może być krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, organizacja rządowa i samorządowa, sportowa spółka akcyjna, uczniowskie kluby sportowe, inne Kluby zainteresowane działalnością Auto Moto Klubu Wrocławskiego które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, deklarujące pomoc finansową i rzeczową dla Klubu będące realizować takową pomoc.
 • Przyjęcie na poczet członków wspierających osoby fizyczne dokonuje Zarząd Klubu po przyjęciu deklaracji członkowskiej zgodnie z §16 punkt 1.
 • Przyjęcie na poczet członków wspierających osoby prawne dokonuje Zarząd Klubu poprzez podjętą uchwałę.
 • Członek wspierający w postaci osoby prawnej działa w Klubie za pośrednictwem oficjalnego przedstawiciela.
 • Członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.
 • Członek wspierający ma prawo do korzystania z rekomendacji wystawionych przez Klub, używać jego znaków i barw za każdorazową jego zgodą oraz korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Klubu.
 • Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu i podjętych uchwał przez Zarząd Klubu oraz terminowe realizowanie świadczeń finansowych i rzeczowych a także działania dla dobra Klubu i nie podejmowania działań sprzecznych z jego celami i interesami.
 • Członek wspierający w postawi osoby fizycznej ma obowiązek do regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z §18 punkt 2.

§21

Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
 • Określenia przez Zarząd z listy członków Klubu na skutek nieopłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres przekraczający rok kalendarzowy.
 • Wykluczenia przez Zarząd Klubu z powodu:
 1. a) Nieprzestrzegania statutu Klubu.
 2. b) Nieprzestrzegania regulaminów wewnętrznych.
 3. c) Nieprzestrzeganie uchwał podjętych przez Zarząd Klubu.
 4. d) Szkodliwego działania na rzecz Klubu.
 • Likwidacji osoby prawnej.
 • Utrata zdolności osoby prawnej i fizycznej do działań prawnych.
 • Śmierć członka lub rozwiązanie Klubu.

§22

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział przy realizacji celów statutowych Klubu, członkowie na wniosek Zarządu mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 • Pochwałę na piśmie.
 • Nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 • Dyplom
 • Nadanie tytułu: „Honorowy członek Auto Moto Klubu Wrocławskiego” po spełnieniu wewnętrznego regulaminu.

Poza wymienionymi wyróżnieniami, Władze Klubu mogą wystąpić do władz państwowych, władz organizacji i stowarzyszeń o nadanie odznaczeń i tytułów honorowych określonych w odrębnych przepisach.

§23

Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów wewnętrznych, uchwał podjętych przez Zarząd Klubu, działalność uwłaszczającą dobremu imieniu Klubu lub na jego pośrednią i bezpośrednią szkodę, Zarząd może nakładać na członków następujące kary:

 • Upomnienie ustne
 • Upomnienie na piśmie
 • Nagana ustna
 • Nagana na piśmie z ostrzeżeniem
 • Zawieszenie w prawach członka Klubu na 2 lata.
 • Wykluczenie z listy członków Klubu

O zastosowaniu kar wyżej wymienionych, Zarząd Klubu zawiadamia wszystkich członków poprzez podjętą uchwałę podczas nadzwyczajnego zebrania Zarządu.

§24

 • Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Klubu, na którym ma być podjęta uchwała o wymierzeniu kary na członka Klubu, zainteresowany powinien być poinformowany na piśmie przynajmniej siedem dni przed posiedzeniem w celu złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień zaistniałej sytuacji.
 • Uchwały w sprawie wymierzenia kary są prawomocne z chwilą ich podjęcia.
 • O podjęciu stosownej uchwały, Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.
 • Zainteresowany może wnieść odwołanie od decyzji Zarządu w ciągu siedmiu dni od jej podjęcia.
 • W przypadku braku znalezienia porozumienia, podjęcie decyzji na temat odwołania złożonego przez zainteresowanego wnosi się do programu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczego lub Sprawozdawczo-Wyborczego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§25

Władzami Klubu są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Klubu
 • Komisja Rewizyjna

 §26

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§27

Wybory do władz Klubu są tajne lub jawne. O decyzji dotyczącej tajnego lub jawnego głosowania decyduje Walne Zebranie.

§28

 • Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu.
 • Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
 • O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków nie później niż 14 dni przez pierwszym terminem Walnego Zgromadzenia.
 • Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować stosowne uchwały.

§29

Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków a w drugim terminie podanym na zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§30

 • W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział:
 1. a) Z głosem stanowiącym – członkowie honorowi i zwyczajni Klubu.
 2. b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.
 • W Walnym Zgromadzeniu udział można brać tylko i wyłącznie osobiście. Powyższy zapis nie dotyczy członków wspierających, będących osobami prawnymi, którzy udział mogą brać za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd przez podjęcie uchwały na wniosek:
 1. a) Zarządu Klubu.
 2. b) Komisji Rewizyjnej.
 3. c) Co najmniej 2/3 liczby ogólnej członków Klubu.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd zwołuje w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od daty podjęcia uchwały.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • Uchwalenie głównych kierunków i wytycznych dla prawidłowej działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
 • Uchwalenie statutu i jego ewentualnych zmian.
 • Ustalanie tytułów honorowych i wyróżnień oraz ich regulaminów.
 • Nadanie na wniosek Zarządu tytułów honorowych i wyróżnień zgodnie z §22 niniejszego statutu.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną i podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór członków Władz Klubu.
 • Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.
 • Rozpatrywanie odwołań członków Klubu.
 • Ustalenie aktualnej składki członkowskiej oraz wpisowego.

§32

 • Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują:
 1. a) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
 2. b) Protokolant
 • Wszyscy członkowie Klubu mają prawo wglądu do protokołu.

§33

Zarząd jest władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§34

 • Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 • W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej, przewodniczący jednostek organizacyjnych oraz zaproszone osoby przez Zarząd Klubu.
 • Organizację i tryb społecznej pracy Zarządu określa ustalony regulamin.
 • Postanowienia Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.

§35

 • Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru na Zgromadzeniu i kończy się z chwilą odbycia następnego Walnego Zgromadzenia.
 • Zarząd Klubu składa się z:
 1. a) Prezesa.
 2. b) Skarbnika.
 3. c) Sekretarza
 4. d) Członków Zarządu dopełniających w ilości dopełniającej skład Zarządu.
 • Zarząd Klubu na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym został dokonany wybór, wybiera spośród siebie Prezesa. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Klubu podając do wiadomości termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 • Z posiedzeń Zarządu Klubu sporządzany jest protokół, który podpisuje Sekretarz Zarządu oraz Prezes Klubu. Na kolejnym zebraniu Zarządu, protokół powinien być zatwierdzony oraz mogą być do niego wniesione uwagi i sprostowania.
 • Zarząd Klubu realizuje swoje zadania przez podejmowanie stosownych uchwał na swoich posiedzeniach, które odbywają się w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • Zakres pracy i obowiązków członków Zarządu jest regulowany przez wewnętrzne indywidualne regulaminy.
 • Zarząd Klubu wybrany przez Walne Zgromadzenie ma prawo dokooptować nowych członków Zarządu na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo w Klubie ustało w liczbie nie przekraczających 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.

§36

Do kompetencji Zarządu Klubu należą:

 • Kierowanie działalnością programowo-statutową i gospodarczą Klubu.
 • Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów jednostek organizacyjnych i Klubu.
 • Zarządzanie majątkiem Klubu oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości zgodnie z §49.
 • Udzielanie pełnomocnictwa w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Klubu oraz określenia wysokości zobowiązań do których są uprawnieni członkowie Zarządu Klubu i pełnomocnicy.
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień dla członków Klubu.
 • Wybór delegatów do organizacji, których członkiem jest Auto Moto Klub Wrocławski.
 • Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zgromadzeń, ustalanie liczby i podziału mandatów wyborczych na jednostki organizacyjne Klubu.
 • Składanie sprawozdania całokształtu działalności przed Walnym Zgromadzeniem.
 • Uchwalanie składek członkowskich.
 • Powoływanie i koordynacja pracy jednostek organizacyjnych Klubu oraz organów doradczych i konsultacyjnych.
 • Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia za działalność w związku z pełnioną funkcją.

§37

 • Prawo do reprezentowania Klubu przysługuje wszystkim członkom Zarządu.
 • Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają zawsze dwie osoby: Prezes oraz Skarbnik lub Prezes i Sekretarz lub Prezes i osoba upoważniona przez Zarząd.

Zarząd może udzielić innej zaufanej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem wydzieloną komórką organizacyjną Klubu a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.

§38

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.

§39

 • Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
 • Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
 • W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zatrudnieni w Klubie.
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • Komisja Rewizyjna określa regulamin swojej pracy.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

§40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 • Przeprowadzenie okresowych, przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu.
 • Składanie sprawozdań swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§41

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swoje funkcje społecznie.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu z tylko i wyłącznie głosem doradczym.

§42

Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie ma prawo dokooptować nowych członków Zarządu na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo w Klubie ustało w liczbie nie przekraczających 1/2 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

§43

 • Struktura organizacyjna Klubu obejmuje:
 1. a) Władze Klubu według rozdziału IV niniejszego statutu.
 2. b) Jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd Klubu.
 • Jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd Klubu to:
 1. a) Oddziały
 2. b) Komisje
 3. c) Sekcje skupiające członków Klubu zgodnie z ich zainteresowaniami i odpowiednią dziedziną działalności statutowej na rzecz Klubu
 • Pracami jednostek organizacyjnych kieruje Przewodniczący lub Kierownik Sekcji wybrany przez Zarząd Klubu.
 • Kadencja jednostki organizacyjnej trwa równolegle z kadencją Władz Klubu.
 • Szczegółową strukturę oraz zakres i tryb pracy jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd.
 • Jednostki organizacyjne tworzone są z inicjatywy i na wniosek co najmniej dwóch członków Klubu.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU ORAZ ZASADY GOSPODARNOŚCI FINANSOWEJ

§44

 • Na fundusze i majątek Klubu składają się:
 1. a) Nieruchomości i ruchomości
 2. b) Składki członkowskie i wpisowe
 3. c) Dochody z organizowanych imprez i zawodów
 4. d) Dochody z własnej działalności gospodarczej
 5. e) Środki finansowe przekazywane na zlecone Klubowi wykonane zadania.
 6. f) Darowizny, spadki, zapisy oraz środki przekazane na działalność statutową.
 7. g) Dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi.
 8. h) Dochody z ofiarności publicznej
 9. i) Dochody z majątku, wartości niematerialnych i prawnych.
 10. j) Wszelkie pozostałe dotacje
 • Dla realizacji celów statutowych określonych w §12, Zarząd Klubu może tworzyć fundusze celowe.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§45

 • Zmiany statutu Klubu mogą nastąpić za pomocą podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej drogą zwykłego głosowania.
 • Propozycje zmian statutu należy składać na piśmie w biurze Klubu co najmniej 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§46

 • Rozwiązanie Klubu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków Klubu.
 • Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji z uwzględnieniem przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz przeznaczenia majątku po pokryciu zobowiązań

Statut zatwierdzono dnia 28.10.2018
KRS zatwierdził dnia 7.01.2019