RODO w AMK Wrocławskim

  1. Stowarzyszenie Auto Moto Klub Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Traugutta 146/10, 50-420 Wrocław, KRS: 0000765275, NIP: 8992855765, email: amkwroclawski@gmail.com, tel: 888031961) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119 str. 1) zwanego dalej „RODO” w odniesieniu do danych osobowych członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski
  2. Dane osobowe członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski będą przetwarzane przez administratora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z prawami i obowiązkami członka stowarzyszenia wynikającymi ze statutu Auto Moto Klubu Wrocławskiego. Zgodnie z deklaracją przystąpienia do stowarzyszenia, podawane są następujące dane osobowe: IMIĘ, NAZWISKO, DATA I MIEJSCE URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA, NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL, NUMER PESEL.
  3. Dane osobowe członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez ich wiedzy.
  4. Dane osobowe członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej międzynarodowej organizacji w rozumieniu RODO bez ich wiedzy.
  5. Dane osobowe członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w w/w stowarzyszeniu oraz przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym ustało członkostwo w stowarzyszeniu. Wyjątkiem jest fakt ewentualnego i niezbędnego dłuższego czasu przetwarzania danych z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Członkowi stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przenoszenia danych.
  7. Członkowi stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  8. Podanie niezbędnych danych osobowych o których mowa w punkcie 2 jest wymagane do przyjęcia osoby której dane dotyczą w poczet członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski. Bez podania w/w danych uniemożliwia bycie członkiem stowarzyszenia.
  9. W oparciu o dane osobowe członków stowarzyszenia Auto Moto Klub Wrocławski, administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.